Nieuw: Vloeistofdichte Container

Sinds kort beschikt IMS over een eigen vloeistofdichte container met een inhoud van 20 m3. Deze wordt ingezet bij milieukundige saneringen, maar kan ook worden gebruikt bij andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: het transport van slootslib, gevaarlijke stoffen, verontreinigde grond en vloeibare afvalstoffen. De container is op een vrachtwagen met een haakarm-systeem en een kabel-systeem te gebruiken.

Positieve beoordeling SIKB Certificaat

Op 12 juli 2018  vond de evaluatie van het BRL SIKB 6000 Procescertifaat plaats, door Normec Certification. Het resultaat is een verlenging van het SIKB Certificaat tot en met 10-08-2020. Hierdoor is gewaarborgd dat IMS ook de komende 3 jaar erkend is om milieukundige begeleiding bij calamiteiten uit te voeren.

Processpecificatie

Het proces betreft Protocol 6001: de milieukundige begeleiding en evaluatie van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. Geconstateerd is dat gewerkt wordt overeenkomstig de protocollen.

Periodieke evaluatie

Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het Certificaat regelmatig controles uit.

 

 

Extra ZOAB reiniger paraat

Om de klanten van IMS nog sneller te bedienen heeft IMS besloten om overdag tussen 06:00 en 18:00 uur nog een extra zoab-reiniger in te huren die paraat staat voor calamiteiten.

De extra zoab-reiniger is nodig, indien twee calamiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, waarbij wegdekreiniging noodzakelijk isDe zoab-reiniger wordt bediend door één van de milieu-coördinatoren van IMS.

(Foto van 220 in schuur)

Start Calamiteitenbestek Provincie Gelderland

IMS zal tot en met 31 januari 2020 het calamiteitenbestek van de Provincie Gelderland uitvoeren. Werkgebied betreft alle provinciale wegen van de hele Provincie Gelderland. De opdracht is verkregen via een openbare aanbesteding van de Provincie Gelderland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het vegen en/of reinigen van wegverhardingen bij calamiteiten;
 • Het ontgraven van gronden door vervuiling bij calamiteiten;
 • Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Het maken van dagrapporten naar aanleiding van een calamiteit en deze versturen naar de medewerker weg beheer;
 • Het opruimen van asbest, drug afval en chemisch afval behoren ook tot de werkzaamheden;
 • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

IMS wordt het meldpunt van Via Optimum

IMS gaat meldpunt-taken uitvoeren voor de Aanneemcombinatie Via Optimum. Dit betreft het contract Rijkswaterstaat Zuid Nederland Midden. Concreet houdt dit in dat alle calamiteiten, schades en storingen van de Rijkswegen rond ’s Hertogenbosch en Eindhoven bij het meldpunt binnen komen. Tevens is IMS bij dit contract de service-provider voor alle milieukundige zaken bij calamiteiten en opruimen van dumpingen met gevaarlijke stoffen. Bij grootschalige calamiteiten levert IMS een coördinator die alle disciplines ter plaatse aanstuurt.

IMS wordt meldpunt voor EschDoorn

IMS gaat vanaf 1 januari 2018 meldpunt-taken uitvoeren voor het prestatiecontract van Combinatie EschDoorn op alle provinciale wegen in de Provincie Noord-Brabant. IMS treedt bij dit prestatiecontract ook op als service- provider voor alle milieukundige zaken bij calamiteiten en het opruimen van dumpingen. Tevens zorgt IMS voor een coördinator bij grootschalige calamiteiten die alle disciplines ter plaatse aan stuurt.

NIEUW: Het IMS Team gevaarlijke stoffen

IMS timmert stevig aan de weg en breidt haar dienstenpakket steeds verder uit. Sinds kort bestaat er een speciaal IMS Team gevaarlijke stoffen. Dat team is in staat snel en adequaat te reageren op meldingen van vaten met onbekende inhoud. Niet alleen de registratie maar ook het verpakken en afvoeren neemt het IMS Team voor haar rekening. Naast opgeleid personeel heeft het IMS Team gevaarlijke stoffen de beschikking over een speciaal ingerichte aanhangwagen.

De aanhangwagen bevat alle noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, filterbussen, flessen met perslucht, vloeistofdichte pakken en zuurbestendige laarzen. Ook is de aanhangwagen voorzien van een fluxpomp, een steekwagen en verlichting. Daarnaast is er een voorraad van overmaatse vaten en zogenaamde ‘groot volume bakken’ beschikbaar.

Alle teamleden zijn opgeleid voor dit specialistische werk. Ze hebben allemaal een basisopleiding gevolgd en sommige teamleden hebben zelfs extra trainingen gevolgd. Zo weten de collega’s bij het meldpunt CSS (Calamiteiten, Schades en Storingen) precies welke registratie en onderzoek nodig is bij een melding over een illegale dumping. En weten twee teamleden alles over het toepassen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en het omgaan met persluchtapparatuur. Ook voor het mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen is een speciale ADR cursus gevolgd.

Het Team is inzetbaar bij:

Dumpingen en lekkages en verdachte materialen:

 • vaten met onbekende inhoud
 • drugs en/of laboratorium afval
 • hennepafval
 • lekkage voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • asbest verdachte materialen

 

 

IMS behaalt VCA** certificaat

In mei heeft het IMS team, samen met de afdeling Interne Bedrijfsvoering van Van Doorn Geldermalsen, het VCA** certificaat behaald. Hiermee toont IMS aan dat zij zorgvuldig omgaat met de veiligheid van haar medewerkers.

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat bedrijven VCA** gecertificeerd zijn. Het certificatiesysteem zorgt voor beheersbare en veilige werksituaties. VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’.

Nieuw kantoor IMS

Onlangs is het nieuwe kantoor van Meldpunt IMS in gebruik genomen. Ook is de bijbehorende loods opnieuw ingericht. Dankzij de nieuwe inrichting, telefooncentrale en meerdere beeldschermen kan de klant nog sneller en professioneler worden geholpen bij de afhandeling van calamiteiten, schades en storingen.

Afvoeren laboratoriumafval

Sinds kort is IMS gespecialiseerd in het afvoeren van illegaal gedumpt laboratoriumafval.  De werkzaamheden van IMS bestaan uit het inventariseren, verpakken en afvoeren van laboratoriumafval na dumping. In veel gevallen gaat het om XTC of ander synthetisch drugsafval.

IMS plaatst de gedumpte vaten in zogenaamde ‘overmaatse’ vaten en voert ze af naar erkende verwerkers. Dit gebeurt dan natuurlijk met de hierbij behorende vervoersdocumenten, etiketteringen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze opdrachtgevers voor het verwijderen van illegale dumpingen en materiaal zijn RWS, provincie en gemeenten.